Naar inhoud

Algemene voorwaarden

LEES VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE

 

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn de voorwaarden waaronder deze website (de “Website”) aan u (“u”/”uw”) ter beschikking wordt gesteld. Door deze Website te bezoeken gaat u akkoord gebonden te zijn door deze Voorwaarden. Als u niet met deze Voorwaarden akkoord gaat, gelieve dan de Website niet te gebruiken.

 

Klik op onderstaande titels om rechtstreeks naar de informatie te gaan over het betreffende onderdeel:

 

1. Informatie over ons

2. Vragen of klachten

3. Ons auteursrecht en andere Intellectuele Eigendomsrechten

4. Andere merken en websites van Reckitt Benckiser

5. Aankopen

6. Links vanaf onze websites

7. Uw gebruik van de Website

8. Door de gebruiker geüploade inhoud

9. Uw wettelijke verplichtingen

10. Betrouwbaarheid van de geplaatste informatie

11. Wij mogen onze website opschorten of verwijderen

12. Onze aansprakelijkheid als u een consument bent

13. Onze aansprakelijkheid als u een onderneming bent

14. Hoe wij persoonsgegevens mogen gebruiken

15. Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden

16. Overige voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn

17. Algemeen

18. Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

1.   INFORMATIE OVER ONS

 

1.1         Wij zijn RB Hygiene Home Belgium (“wij”/ “ons”/ “onze”), een bedrijf dat staat geregistreerd in België en ons geregistreerd adres is Researchdreef 20, B-1070 Brussel, België. Wij zijn een onderdeel van Reckitt Benckiser-groep.

 

1.   VRAGEN OF KLACHTEN

 

2.1         Als u over deze Website vragen, klachten of opmerkingen hebt, dan kan u contact met ons opnemen op +32 252 618 11. Onze website rb.com bevat een lijst met onze lokale ondernemingen en hun contactgegevens.

 

1.   ONS AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

3.1         Uw gebruik van de Website en de inhoud ervan verleent u geen rechten in verband met intellectuele eigendomsrechten of gerelateerde rechten, inclusief auteursrechten, merken, octrooien, modelrechten, handelsnamen, databankrechten en naburige rechten, evenals rechten op know-how (“Intellectuele Eigendomsrechten”), met betrekking tot de Website. Alle teksten, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, grafisch beeldmateriaal, illustraties, foto’s, merken, logo’s, computercode's en ander gerelateerd materiaal (gezamenlijk “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de rangschikking, structuur, selectie, coördinatie, uitdrukking en “voorstelling” van de Inhoud op deze Website, zijn eigendom van ons of worden door ons beheerd, of werden in licentie gegeven door onze derde licentiegevers. Al deze rechten zijn voorbehouden.

 

3.2         Niets in de Voorwaarden brengt de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van ons aan u of aan derden tot stand.

 

3.3         U mag op geen enkele wijze de Inhoud, diensten, webpagina’s of het materiaal op de Website of de computercodes of elementen die deel uitmaken van deze Website kopiëren, reproduceren, bewerken, downloaden, plaatsen, uitzenden, registreren, overdragen, commercieel uitbuiten, bewerken, aan het publiek meedelen of verspreiden, anders dan voor uw eigen persoonlijk gebruik. U mag ook niet gebruikmaken van automatische of handmatige apparaten, programma’s, algoritmes of methodes, of vergelijkbare processen op de Website of Inhoud. Met inachtneming van bovenstaande, mag u beperkte delen van deze inhoud downloaden op uw harde schijf om deze te kunnen bekijken op voorwaarde dat niet meer dan één kopie van de informatie wordt gemaakt.

 

3.4         Elk ander gebruik dan is toegestaan onder dit artikel 3 mag uitsluitend gebeuren met onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

 

3.5         Het is niet onze bedoeling om namen, logo’s of merken in een rechtsgebied te gebruiken wanneer we daartoe niet gerechtigd zijn, en we zullen in deze rechtsgebieden geen diensten en/of producten leveren of aanbieden als deze die namen, logo’s of merken dragen.

 

1.            ANDERE MERKEN EN WEBSITES VAN RECKITT BENCKISER

 

4.1         Alle diensten of producten die wij op of via andere websites van Reckitt Benckiser of websites van onze merken beschikbaar stellen (hieronder genaamd “Merkenwebsites”) zijn onderhevig aan aanvullende algemene voorwaarden waarover u wordt geïnformeerd wanneer u de relevante Merkenwebsites bezoekt.

 

4.2         Deze Website en de Merkenwebsites, die zijn ontworpen om informatie te verschaffen over onze gezondheidsproducten of gelicentieerde medicijnen, zijn niet bedoeld om medisch advies of gebruiksaanwijzingen te geven, maar voorzien slechts in algemene informatie die niet als basis gebruikt kunnen worden door een individu noch voor een specifiek doel. Raadpleeg altijd uw arts of apotheker voor advies over een behandeling of specifieke behoeftes.

 

1.   Aankopen

 

5.1         Niets in de Website of Merkenwebsites maakt een aanbod tot aankoop of verkoop van diensten en/of producten in een jurisdictie uit, omdat de Website slechts voor informatiedoeleinden wordt aangeboden. Alle details, omschrijvingen en prijzen van, en de overige informatie in verband met de diensten en/of producten die op de Website of Merkenwebsites verschijnen, zijn slechts van algemene aard. Wij garanderen niet dat een dienst en/of product op de Website of een Merkenwebsite beschikbaar is of zal zijn op de plaats en het tijdstip dat u een bepaalde dienst en/of product wilt aanschaffen.

 

5.2         Onze eventuele verplichtingen met betrekking tot diensten en producten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten op basis waarvan deze worden geleverd, en niets in deze Website dient te worden opgevat als een wijziging van deze overeenkomsten.

 

1.   LINKS VANAF ONZE SITES

 

6.1         Wij kunnen van tijd tot tijd via links naar andere websites verwijzen (voor reclame of anderszins). Deze links worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak en bij wijze van referentie. Wij beheren dergelijke externe websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van de links impliceert geen goedkeuring van de inhoud van dergelijke websites en duidt niet op enige samenwerking met hun exploitanten. U erkent dat wij geen partij zullen zijn bij een transactie of overeenkomst die u met een derde aangaat en wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u voor eventuele schade of verliezen die u door het gebruik van die websites oploopt. U gaat ermee akkoord dat u ons bij geen enkel geschil tussen u en een derde zult betrekken.

 

1.   UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

7.1         U gaat ermee akkoord dat u tijdens uw gebruik van de Website u:

 

7.1.1             de Website niet zult gebruiken op een manier die kan leiden tot het aanmoedigen, regelen of uitvoeren van activiteiten die crimineel, frauduleus, illegaal of verboden zijn door deze Voorwaarden;

 

7.1.2             de Website niet zult gebruiken voor andere doeleinden dan uw persoonlijk gebruik;

 

7.1.3             geen reclame zult maken voor uw eigen diensten of producten of die van derden, inclusief via de verspreiding van spam;

 

7.1.4             geen bestanden doorstuurt die virussen of trojaanse paarden bevatten of niet aan andere activiteiten mee zult doen die schadelijk zijn voor de Website;

 

7.1.5             geen link maakt naar de Website vanaf een externe site zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming;

 

7.1.6             geen toegang heeft tot of ongeoorloofde toegang poogt te verkrijgen tot gebruikersaccounts die zijn gekoppeld of gerelateerd aan de Website, of poogt tot de veiligheidsmaatregelen van de Website door te dringen; of

 

7.1.7             de toegang, het gebruik of genot van de Website van andere personen niet zal belemmeren.

 

7.2         Elke keer dat u de Website bezoekt en gebruikt, doet u dat op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

 

7.3         U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die de Website via uw internetverbinding bezoeken, op de hoogte zijn van deze Voorwaarden en alle overige toepasselijke in deze Voorwaarden vermelde algemene voorwaarden, en dat zij deze naleven.

 

7.4         Wij behouden ons het recht voor naar eigen inzicht de toegang tot deze Website (of een deel ervan) te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te beperken of te beëindigen als wij van mening zijn dat u een van de beperkingen in deze Voorwaarden hebt geschonden.

 

1.   DOOR DE GEBRUIKER GEÜPLOADE INHOUD

 

8.1         Door u geüploade inhoud:

 

8.1.1             Als u ons via de Website informatie, berichten, foto’s, afbeeldingen of andere inhoud stuurt, verleent u ons het recht dit materiaal naar eigen inzicht te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot, het bewerken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, plaatsen en verwijderen van dit materiaal van de Website.

 

8.1.2             Met betrekking tot deze bijdragen garandeert u:

(a)                    dat aan alle toepasselijke wetgeving en deze Voorwaarden is voldaan;

(b)                    dat deze in alle opzichten en op elk moment waar, nauwkeurig en up-to-date zijn (let wel, u kunt ons te allen tijde vragen dat wij uw persoonsgegevens bijwerken of corrigeren door contact met ons op te nemen via [bovenstaande/onderstaande] contactgegevens);

(c)                    dat alle nodige licenties en/of goedkeuringen zijn verkregen en dat u het recht hebt om deze bijdrage te doen; en

(d)                    dat tenzij anders vermeld, deze niet vertrouwelijk zijn,

en dat u jegens ons aansprakelijk bent en ons zult compenseren voor elke inbreuk op deze garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor eventuele schade of verliezen die wij lijden ten gevolge van uw inbreuk op de garantie.

 

8.1.3             Wij hebben het recht om al uw publicaties op onze Website te verwijderen.

 

8.1.4             U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en het maken van back-ups van uw inhoud.

 

8.2         Door andere gebruikers geüploade inhoud:

 

8.2.1             Deze Website kan informatie en materiaal bevatten dat door andere gebruikers van de Website is geüpload, inclusief prikborden en chatrooms (indien van toepassing). Deze informatie en materialen zijn niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd. De meningen van andere gebruikers op onze Website zijn geen weerspiegeling van onze meningen of waarden.

 

1.   UW WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 

9.1         U bevestigt dat:

 

9.1.1             u meerderjarig bent in uw jurisdictie of dat u toestemming van uw ouder of voogd hebt; en

 

9.1.2             u de beperkingen op uw gebruik van de Website zult naleven zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

 

9.2         U gaat ermee akkoord ons te vergoeden voor alle vorderingen of schade (inclusief eventuele juridische kosten in verband met dergelijke vorderingen of schade) van een derde met betrekking tot of voortvloeiende uit uw gebruik van de Website, met inbegrip van een inbreuk of vermeende inbreuk op deze Voorwaarden of uw schending van de wet of de rechten van een derde.

 

1.   BETROUWBAARHEID van de GEPLAATSTE INFORMATIE

 

10.1     De inhoud op onze Website wordt slechts als algemene informatie aangeboden. Deze is niet bedoeld om advies te bieden waarop u kan vertrouwen. Voordat u besluit al dan niet actie te ondernemen op basis van de inhoud van onze Website, dient u professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen.

 

10.2     Hoewel het ons doel is dat de Website en de inhoud ervan correct zijn op het moment dat deze inhoud op de Website wordt geplaatst, is deze onderhevig aan veranderingen en, voor zover door de toepasselijke wetten en voorschriften is toegestaan, doen we geen toezeggingen en aanvaarden we geen garanties (hetzij expliciet, hetzij impliciet) dat de informatie op de Website of de inhoud ervan nauwkeurig, volledig en up-to-date is.

 

10.3     Alle inhoud en diensten op de Website worden op een ‘as is’ en ‘as available’ basis geleverd en, voor zover dit door de toepasselijke wetten en voorschriften is toegestaan, zonder enige toezegging of garantie.

 

10.4     Wij zijn niet verplicht tot het bijwerken van informatie op de Website.

 

1.   WIJ MOGEN ONZE WEBSITE OPSCHORTEN OF verwijderen

 

11.1     Hoewel wij er proberen voor te zorgen dat de Website, de inhoud ervan, alle via de Website aangeboden functies en informatie op de Website ononderbroken en vrij van fouten, defecten en virussen zijn, kunnen wij dit, gezien de aard van internet, niet garanderen.

 

11.2     Wij garanderen niet dat de Website, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn en in een volledige werkende staat verkeert. Wij mogen de beschikbaarheid van onze volledige Website of een deel ervan opschorten, beperken of verwijderen voor commerciële of operationele redenen.

 

11.3     Toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder voorafgaandelijke kennisgeving worden opgeschort in geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen die buiten onze macht liggen.

 

11.4     De Website is gericht op mensen die in België zijn gevestigd.] Toegang tot of het gebruik van de Website (inclusief de inhoud ervan, functies en voordelen die erop worden aangeboden of eventuele informatie die zich erop bevindt) kan in bepaalde landen of jurisdicties bij wet verboden zijn. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften van het land van waaruit u de Website bezoekt of gebruikt. Wij garanderen niet dat de Website (inclusief de inhoud ervan, functies of voordelen die erop worden aangeboden of eventuele informatie die zich erop bevindt) geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten België.

 

1.   ONZE AANSPRAKELIJKHEID ALS U EEN consument BENT

 

12.1     Houd er rekening mee dat wij onze Website voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U gaat ermee akkoord onze Website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor eventuele gederfde winsten, inkomstenverlies, onderbrekingen van de activiteiten of verlies van zakelijke kansen.

 

12.2     Als door ons geleverde defecte digitale inhoud een apparaat of digitale inhoud van u beschadigt en dit werd veroorzaakt omdat wij geen redelijke zorg en vaardigheid hebben gebruikt, zullen wij de schade herstellen of u een vergoeding betalen. Wij zullen echter niet aansprakelijk zijn voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies te volgen om een update toe te passen die u kosteloos werd aangeboden, of voor schade die door u is veroorzaakt omdat u de installatie-instructies of de door ons aanbevolen minimale systeemvereisten niet hebt.

 

12.3     Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor een schending van deze Voorwaarden die is veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die buiten onze redelijke macht ligt, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere arbeidsgeschillen; storingen in systemen of netwerktoegang; of overstromingen, brand, explosies of ongevallen.

 

12.4     Niettegenstaande andersluidende bepalingen, is er op geen enkele wijze sprake van uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid jegens u waar dat onwettig zou zijn (bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of voor fraude of bedrieglijke voorstelling). Niets in deze Voorwaarden beperkt uw wettelijke rechten.

 

1.   ONZE AANSPRAKELIJKHEID ALS U EEN ONDERNEMING BENT

 

13.1     Onverminderd artikel 12.4 en voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit (inclusief aansprakelijkheid van onze functionarissen, directeurs, bestuurders, leden, aandeelhouders, werknemers, agenten en adviseurs), die voortvloeit uit overeenkomst, onrechtmatige daad, schending van wettelijke verplichting of anderszins, of die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website, ook wanneer dit voorzienbaar was, inclusief maar niet beperkt tot:

 

13.1.1         verliezen die voortvloeien uit onnauwkeurigheden in informatie of materiaal op of in verband met de Website;

13.1.2         verliezen die niet door een schending door ons worden veroorzaakt;

13.1.3         verliezen die voortvloeien uit uw gebruik van, of uw vertrouwen in de Website;

13.1.4         verliezen die voortvloeien uit de onbeschikbaarheid van de Website, ongeacht de oorzaak;

13.1.5         verliezen die voortvloeien uit toezeggingen of verklaringen die op de Website worden gedaan;

13.1.6         verliezen die voortvloeien uit technische fouten van de Website of uit schadelijk technologisch materiaal;

13.1.7         alle commerciële verliezen (inclusief winstderving, verlies van omzet, inkomsten, overeenkomsten, besparingen, gegevens, cliënteel, goodwill, reputatie, nutteloze uitgaven, of verlies van zakelijke kansen); en

13.1.8         indirecte of gevolgschade of schade die niet te voorzien was voor u en voor ons toen u de Website begon te bezoeken en gebruiken. 

 

13.2     Voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan, sluiten wij alle stilzwijgende voorwaarden, garanties, toezeggingen of andere voorwaarden uit die op onze Website of de inhoud ervan van toepassing zouden kunnen zijn.

 

13.3     U zult ons en onze functionarissen, directeurs, managers, leden, werknemers, agenten en adviseurs schadeloos stellen voor eventuele verliezen, kosten, verplichtingen en onkosten (inclusief redelijke advocatenkosten) in verband met of voortvloeiend uit:

 

13.3.1         uw gebruik van de Website of Merkenwebsites (en gerelateerd gebruik van diensten en producten);

13.3.2         uw inbreuk op deze Voorwaarden;

13.3.3         uw schending van een wet of de rechten van derden; en/of

13.3.4         ons gebruik van uw informatie.

 

13.4               Niettegenstaande andersluidende bepalingen, is er op geen enkele wijze sprake van uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid jegens u waar dat onwettig zou zijn (bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt dor onze nalatigheid of voor fraude of bedrieglijke voorstelling).

 

1.        HOE WIJ UW persoonsgegevens MOGEN GEBRUIKEN

 

14.1     Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming.

 

14.2     U wordt verzocht onze Privacyverklaring beschikbaar op en ons Cookiebeleid beschikbaar op te lezen voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en de daarmee verband houdende vragen.

 

1.   WIJZIGINGEN aan DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

15.1     Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om deze Website te verbeteren. Daarom behouden wij ons het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde aan te passen. Al deze wijzigingen gaan in nadat ze op de Website zijn gepubliceerd. Zorg ervoor dat u deze Voorwaarden regelmatig opnieuw bekijkt. U wordt namelijk geacht dergelijke wijzigingen te hebben geaccepteerd, en u bent gebonden als u de Website blijft gebruiken nadat de wijzigingen aan deze Voorwaarden zijn gepubliceerd.

 

1.   OVERIGE VOORWAARDEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN

 

16.1     Deze Voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook op uw gebruik van onze Website van toepassing zijn:

 

16.1.1         Onze Privacyverklaring die toelicht hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en wat uw rechten zijn. 

16.1.2         Ons Cookiebeleid, dat informatie geeft over de cookies op onze Website.

16.1.3         Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op aankopen van goederen of diensten en op bepaalde onderdelen of specifiek functies van de Website of Merkenwebsites, inclusief wedstrijden, promoties of andere vergelijkbare functies, die onderdeel worden van deze Voorwaarden door verwijzing ernaar. Wij verwijzen u naar de aanvullende algemene voorwaarden op het moment dat u met ons en/of onze merken in aanraking komt in verband met de betreffende diensten. Gelieve de toepasselijke algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden die van toepassing zijn op een dienst die via de Website of andere Merkenwebsites wordt aangeboden, hebben de voorwaarden die op die dienst van toepassing zijn voorrang.

 

Deze beleidsvormen en algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden en elke wijziging treedt onmiddellijk in werking nadat deze op de Website of ergens anders wordt geplaatst, in overeenstemming met hun voorwaarden (indien van toepassing).

 

1.   ALGEMEEN

 

17.1     Als u een onderneming bent, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het gebruik van de Website. Toezeggingen, verklaringen of aansporingen (hetzij mondeling, hetzij schriftelijk) die niet in deze Voorwaarden zijn opgenomen (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) zijn noch voor u noch voor ons bindend.

 

17.2     Indien één van de bepalingen van deze Voorwaarden door een rechtbank of regelgevende instantie illegaal, nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van toepassing en wordt de betreffende bepaling vervangen door een andere bepaling die, in alle opzichten geldig is, een effect zal hebben dat zo dicht mogelijk ligt bij de vervangen bepaling.

 

17.3     Deze Voorwaarden zijn niet bedoeld om iemand anders dan u en ons rechten te verlenen (inclusief onze dochterondernemingen). Geen van deze Voorwaarden zijn toepasbaar door derden met inbegrip van (als u in het VK bent gevestigd) toepassing van de Contracts (Rechten van Derden) Act 1999.

 

17.4     Als wij niet onmiddellijk aandringen op het feit dat u onder deze Voorwaarden actie moet ondernemen, of als we laat zijn met het treffen van maatregelen tegen u in verband met uw inbreuk op deze Voorwaarden, betekent dit niet dat u dit niet hoeft te doen en het zal ons er niet van weerhouden op een later tijdstip maatregelen tegen u te treffen.

 

1.   TOEPASSELIJK RECHT EN bevoegdheid

 

18.1    In het geval van een geschil tussen ons dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, zijn de wetten van België van toepassing.

 

18.2     De rechtbanken van België hebben exclusieve bevoegdheid om geschillen te beslechten (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden.